دکتر مطهر حیدری نبی

دکتر مطهر حیدری نبی

متخصص تغذيه و رژيم درماني
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص تغذيه در پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگيرِ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان