دروس دیگر دکتر حیدری

معرفی استاد

خانم دکتر مطهره حیدری
متخصص تغذيه و رژيم درماني
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص تغذيه. پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري هاي غير واگير. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

آخرین تغییر: دوشنبه، 27 مرداد 1399، 3:51 عصر