دکتر فریبا بهنام فر

دکتر فریبا بهنام فر

فلوشيپ اونكولوژي زنان. متخصص جراحي زنان و زايمان - دانشگاه تهران
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان