معاونت امور زنان و خانواده

موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) و نهاد ریاست جمهوری ( معاونت امور زنان و خانواده ) دست به دست هم داده اند تا در جهت تقویت بنیان سلامت خانواده گام بردارند. 

و اکنون معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با معرفی سامانه سپاس ( سامانه پیشگیری و آموزش سلامت به‌رویان)  گامی بزرگ در راستای سلامت جسمی و روانی خانواده ها بویژه مادران و کودکان ایران عزیز، برداشته است.

: