معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

در سازمان اهدافی مشخص می گردد و اعضای هر سازمان با همکاری  یکدیگر برای رسیدن به آن اهداف تلاش می کنند.بر همین اساس، گاهی ما تصور می کنیم، سازمان ها باید فضاهایی خالی از احساسات و هیجانات باشند. اما آیا می توان فارغ از احساسات و هیجانات، امور یک سازمان را مدیریت کرد؟

ذهن افراد همواره در کنار آن هاست، پس احساسات و هیجانات نیز همواره همراه افراد هستند، زمان و مکان نمی شناسند و بر روابط، عملکرد موفق و همکاری فرد با سایرین، سایه می اندازند. گاهی محرکند و گاهی مانع، پس بهترست به جای اجتناب از هیجان در سازمان، آن ها را بشناسیم و به درستی مدیریت کنیم.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.استاد دوره

دکتر محمدرضا عابدی

دکتر محمدرضا عابدی

دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی تربیت جنسی : 125هزار تومان
پرداخت، توسط درگاه های پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.ثبت نام در دوره