بارداری و اعتیاد

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

با توجه به شیوع اعتیاد در جامعه و افزایش تعداد زنان مصرف کننده ی مواد، بررسی اعتیاد در یکی از مهمترین دورانهای زندگی هر زن یعنی دوران بارداری وی، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا مشکلات بسیاری برای جنین و مادر را، در پی خواهد داشت.
بنابراین آگاهی از نحوه ی برخورد با مادر مصرف کننده ی مواد و شیوه ی کمک رسانی به وی در راستای تولد نوزادی سالم، موضوع مورد بحث خواهد بود.
در این دوره ی آموزشی با نکات لازم جهت مراقبت از مادر باردار، نحوه ی غربالگری مصرف مواد و مراقبت های پس از زایمان، آشنا خواهیم شد.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

خانم دکتر برومند
دکتری علوم بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
هیئت علمی گروه بهداشت باروری و مامایی - دانشکده پرستاری مامایی - علوم پزشکی اصفهان.

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

هزینه دوره

هزینه ی 2 جلسه آموزشی بارداری و اعتیاد : 50 هزار تومان
پرداخت، توسط درگاه های پرداخت الکترونیکی و یا به روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

به زودی ...