هنر شاد زیستن

معرفی درس در یک نگاه

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

هزینه دوره

هزینه ی 5 جلسه آموزشی هنر شاد زیستن :

* کاربران داخل ایران : 400 هزار تومان 

* کاربران خارج از ایران : 55 دلار  

ثبت نام در درس