امنیت روانی و کرونا ( کرونا 555 )

معرفی درس در یک نگاه

اهداف دوره

دنیا در حال عبور از یگ گذار بزرگ است
چه خوب است که بتوانیم با آگاهی هر چه بیشتر، این دوران را به خوبی سپری نماییم
در این مبحث درسی که ویژه این دوران طراحی و برنامه ریزی شده، در ابعاد مختلف به آن خواهیم پرداخت.

در سامانه سپاس به رویان همراه شما هستیم.

معرفی استاد

دکتر محمد رضا عابدی
دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دروس دیگر ارائه شده با استاد

سرفصل جلسات

مقدمه

در این جلسه با واژه هایی همچون بحران، فاجعه، ... و اضطرار آشنا شده و بررسی خواهیم کرد که امروزه و با شرایط پیش آمده، در کدام حالت واقع شده ایم

(سامانه سپاس به رویان)

هزینه دوره

هزینه ی 3 جلسه آموزشی امنیت روانی و کرونا ( کرونا 555 ) : 70هزار تومان 

ثبت نام در درس