فایل صوتی رایگان - مصرف مکمل در روزهای کرونایی

موضوع : مصرف مکمل های غذایی در روزهای کرونایی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر حیدری


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - تغذیه و افزایش سیستم ایمنی بدن

موضوع : تغذیه و افزایش سیستم ایمنی بدن

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر حیدری


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - ارتباط بین تغذیه و پیشگیری از بیماری کرونا

موضوع : ارتباط بین تغذیه و پیشگیری از بیماری کرونا

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر حیدری


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.