فایل صوتی رایگان - اهمیت تنظیم خواب در کودک

موضوع : اهمیت تنظیم خواب در کودک

کارشناس مربوطه: سرکار خانم خزاعلی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - تاثیر زود انزالی در صمیمیت جنسی زوجین

موضوع : تاثیر زود انزالی در صمیمیت جنسی زوجین

کارشناس مربوطه: سرکار خانم لادن اردلان


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - روزهای کرونایی در کنار خانواده (2)

موضوع : روزهای کرونایی در کنار خانواده (2)

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر راشین رجایی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - استعدادیابی و هدفمندی در تربیت فرزند (2)

موضوع : استعدادیابی و هدفمندی در تربیت فرزند (2)

کارشناس مربوطه: سرکار خانم مژگان ملکوتی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - اضطراب نوجوانی

موضوع : اضطراب نوجوانی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم فردیس هاشمی زاده


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - کمال گرایی در کودکان

موضوع : کمال گرایی در کودکان

کارشناس مربوطه: سرکار خانم راضیه گلاب بخش


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - مهارت گفتگوی زوجین

موضوع : مهارت گفتگوی زوجین

کارشناس مربوطه: سرکار خانم لادن اردلان


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - استعدادیابی و هدفمندی در تربیت فرزند (1)

موضوع : استعدادیابی و هدفمندی در تربیت فرزند (1)

کارشناس مربوطه: سرکار خانم مژگان ملکوتی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - روزهای کرونایی در کنار خانواده

موضوع : روزهای کرونایی در کنار خانواده

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر راشین رجایی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - سفر قهرمانی کودک در دوران کرونایی

موضوع : سفر قهرمانی کودک در دوران کرونایی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم فردیس هاشمی زاده


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - رابطه جنسی و کرونا

موضوع : رابطه جنسی و کرونا

کارشناس مربوطه: سرکار خانم لادن اردلان


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان -از پوشک گرفتن در ایام قرنطینه

موضوع : از پوشک گرفتن در ایام قرنطینه

کارشناس مربوطه: سرکار خانم گلاب بخش


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - 5 اصل روانشناسی برای دوران کرونایی

موضوع : 5 اصل روانشناسی برای دوران کرونایی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم دکتر رجائی


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.

فایل صوتی رایگان - دعوای خواهر و برادر

موضوع : دعوای خواهر و برادر

کارشناس مربوطه: سرکار خانم گلاب بخش


لطفا این فایل های صوتی آموزنده را به دیگران نیز هدیه دهید تا آنها نیز بتوانند راهکارهای مناسبی برای رو به رو شدن با چالش های ایام کرونایی بیابند.